Algemene Voorwaarden

Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 1. ‘Mini Cooper Club Nederland’: Mini Cooper Club Nederland, gevestigd in Nederland, met als KvK-nummer 90543890
 2. ‘Product’: de door Mini Cooper Club Nederland aangeboden en eventueel in een overeenkomst gespecificeerde waren.
 3. ‘Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Mini Cooper Club Nederland.
 4. ‘Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Mini Cooper Club Nederland.

Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Mini Cooper Club Nederland en iedere overeenkomst tussen Mini Cooper Club Nederland en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Mini Cooper Club Nederland, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
 3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Klant.
 5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

Overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Mini Cooper Club Nederland heeft aanvaard. Ingeval van bestellingen via de webwinkel komt de overeenkomst pas tot stand, nadat Mini Cooper Club Nederland een bevestiging heeft verstuurd. Zolang deze niet is verzonden, kan klant de overeenkomst kosteloos ontbinden.
 2. Een Aanbod of offerte van Mini Cooper Club Nederland is vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q. factuur opgenomen aanbod is Mini Cooper Club Nederland daaraan niet gebonden.
 4. Een Aanbod van Mini Cooper Club Nederland is geldig tot herroeping, maar uiterlijk tot 14 dagen na het doen van dit Aanbod, tenzij anders vermeld.
 5. Een Aanbod of offerte geldt slechts voor de betreffende overeenkomst, en is niet geldig voor nabestellingen of toekomstige overeenkomsten.

Uitvoering 

 1. Mini Cooper Club Nederland voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
 2. Mini Cooper Club Nederland bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s).
 3. Mini Cooper Club Nederland heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een derde partij.
 4. Zodra het gekochte door de klant in ontvangst is genomen, gaat het risico over van Mini Cooper Club Nederland naar klant.

Herroepingsrecht 

 1. Klant heeft het recht om de aankoop zonder opgave van reden te retourneren, binnen 14 dagen nadat de producten zijn ontvangen of de diensten zijn besteld. Mini Cooper Club Nederland mag klant vragen naar de reden van herroeping, maar mag klant niet verlichten tot het opgeven van de reden(en) tot herroeping.
 2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer Mini Cooper Club Nederland de producten op maat heeft gemaakt, de producten beperkt houdbaar zijn, of sprake is van andere door de wet uitgesloten producten of diensten, zoals omschreven in artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek.
 3. Klant mag het product tijdens de bedenktijd slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat voor de beoordeling van het product vereist is. Bij overtreding hiervan zal de waardevermindering van het product bij klant in rekening worden gebracht.
 4. De kosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.
 5. Mini Cooper Club Nederland zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping de
  betaalde gelden, inclusief de kosten voor de heenzending, vergoeden aan Klant.

Prijzen 

 1. Prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Mini Cooper Club Nederland is gerechtigd tot verhoging van deze prijzen, bijvoorbeeld in geval van
  wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

Betaling 

 1. Betaling door Klant van de aan Mini Cooper Club Nederland verschuldigde bedragen dient, zonder dat Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Mini Cooper Club Nederland.
 2. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van rechtswege in verzuim en is Mini Cooper Club Nederland gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
 3. Als Klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Mini Cooper Club Nederland gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

Opzegging 

 1. Bij een abonnement voor onbepaalde tijd kan de Klant te allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen.
 2. Bij een abonnement voor bepaalde tijd kan de Klant deze uiterlijk 30 dagen voor het einde van de looptijd opzeggen. Indien de Klant niet opzegt, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd en is deze vervolgens op ieder moment opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 3. Indien de Klant wel tussentijds opzegt, dient deze een boete te betalen, bestaande uit de door Mini Cooper Club Nederland in de toekomst te ontvangen gelden gedurende de resterende

contractperiode, ervan uitgaande dat opzegging niet heeft plaatsgevonden. 

Eigendomsvoorbehoud 

 1. Alle door Mini Cooper Club Nederland geleverde zaken blijven eigendom van Mini Cooper Club Nederland totdat Klant alle verplichtingen uit alle met Mini Cooper Club Nederland gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van Mini Cooper Club Nederland.
 2. Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Klant verplicht Mini Cooper Club Nederland zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

Intellectueel eigendom 

1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Mini Cooper Club Nederland houdt niet tevens in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Mini Cooper Club Nederland rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de overeenkomst behoren toe aan Mini Cooper Club Nederland. 

Aansprakelijkheid 

 1. Mini Cooper Club Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Mini Cooper Club Nederland is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid Mini Cooper Club Nederland bekend was.
 2. Indien het uitvoeren van de overeenkomst door Mini Cooper Club Nederland leidt tot aansprakelijkheid van Mini Cooper Club Nederland jegens Klant of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door Mini Cooper Club Nederland in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebedrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar.
 3. Mini Cooper Club Nederland is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Mini Cooper Club Nederland wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van Klant en derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke) schade hebben opgelopen.
 5. Mini Cooper Club Nederland is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien Mini Cooper Club Nederland daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 6. Mini Cooper Club Nederland is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Mini Cooper Club Nederland.

Toepassing 

 1. Op elke overeenkomst tussen Mini Cooper Club Nederland en Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Mini Cooper Club Nederland en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het arrondissement waarin Mini Cooper Club Nederland is gevestigd.

Dagtekening 

1. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 25-05-2021

© Copyright 2021 - MCC NL - Alle rechten voorbehouden
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram